ข้อหารือกฎหมาย

6504v

ลำดับที่ วันที่ หัวข้อ ดาวน์โหลด
 1  04 มี.ค. 2565 การไม่ยื่นคำขอต่ออายุก่อนใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์หมดอายุ Pdf icon
 2  30 มี.ค. 2565 การลงลายมือชื่อผู้รับแจ้งความในบันทึกใบรับแจ้งความนำจับ  Pdf icon 
3 12 พ.ย. 2564 ความผิดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่พนักงานตรวจโรคสัตว์ Pdf icon
4 11 เม.ย. 2565 การแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ของโรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออก Pdf icon
5 22 เม.ย. 2565 คำรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในแบบแปลนโรงฆ่าสัตว์ Pdf icon
6 28 ก.ค. 2558 เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ Pdf icon
7 05 ม.ค. 2559 การสร้างโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ ภ.บ.ท.5 Pdf icon
8 28 พ.ย. 2560 การออกหนังสือรับรองแหล่งที่มาของสัตว์ล่วงหน้าภายใน 7 วัน Pdf icon
9 29 พ.ย. 2560 การเสียค่าอากรการฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียมต่างๆ Pdf icon
10 12 พ.ค. 2565 ข้อหารือ เรื่อง "การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์จังหวัดชัยภูมิ Pdf icon
11 20 พ.ค. 2565 การออกวันที่อนุญาตในใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ฉบับต่ออายุ Pdf icon
12 15 มิ.ย. 2565 การขออนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ในพื้นที่ คทช. (คทช.) Pdf icon
13 17 มิ.ย. 2565 การแยกใบอนุญาตและการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ Pdf icon

appeal

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld