ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมา

            สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปสุสัตว์ ตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ เกิดจากการรวมหน่วยงาน ต่างๆ ดังนี้

     ๑. กองสัตวแพทย์สาธารณสุข

     ๒.  กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

     ๓.  กองสัตวรักษ์

 

โครงสร้างสำนักฯ  (แรกก่อตั้ง)

     ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป

     ๒. ส่วนมาตรฐานด้านการปศุสัตว์

     ๓. ส่วนรับรองด้านการปศุสัตว์

     ๔. ส่วนตรวจสอบมาตรฐานด้านการปสุสัตว์

     ๕. ส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

 

โครงสร้างสำนักฯ  (ตามคำสั่งสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ที่ ๓๓/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘)

     ๑. ส่วนพัฒนาระบบงาน

     ๒. ส่วนมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์

     ๓. ส่วนพัฒนาและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

     ๔. ส่วนตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

     ๕. ส่วนยาสัตว์และวัตถุอันตราย

     ๖. ส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

 

โครงสร้างสำนักฯ  (ตามคำสั่งสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ที่ ๑๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑)

     ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป

     ๒. ส่วนมาตรฐานด้านการปศุสัตว์

     ๓. ส่วนรับรองด้านการปศุสัตว์

     ๔. ส่วนตรวจสอบมาตรฐานด้านการปสุสัตว์

     ๕. ส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

     ๖. ส่วนควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

     ๗. ส่วนยาสัตว์และวัตถุอันตราย

     ๘. ส่วนควบคุมโรงฆ่าสัตว์

 

โครงสร้างสำนักฯ ปัจจุบัน  (ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๘๑๗/๒๕๕๖ เรื่อง จัดตั้งกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖)

     ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป

     ๒. ส่วนมาตรฐานด้านการปศุสัตว์

     ๓. ส่วนรับรองด้านการปศุสัตว์

     ๔. ส่วนตรวจสอบมาตรฐานด้านการปสุสัตว์

     ๕. ส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

     ๖. ส่วนควบคุมโรงฆ่าสัตว์

 

 

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld