ที่ตั้งสำนักงาน

01

02

03

 

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 0-2653-4444      Fax : 0-2653-4917

e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเลขติดต่อภายใน

กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ (3132)
กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ (3134)
กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (3141)
กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล (3153)
กลุ่มมาตรฐานสิงแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ (3161)
กลุ่มมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ (3146)
กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ (3114)
ศูนย์ส่งเสริมอาหารสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร (3181-3182)
ฝ่ายบริหาร (3112-3)

 

04

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld