ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

 1. เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554
 2. เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
 3. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
 4. สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
 5. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
 6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
 7. เรื่อง เครื่องแบบพิธีการ 2552 (23/09/2552)
 8. เรื่อง หลักเกณฑ์,เงือนไขการสรรหา และแบบสัญญาจ้าง 2552 (23/09/2552)

ประกาศกรมปศุสัตว์

ประกาศคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ เรื่อง แนวทางในการบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (01/10/2556)

 1. เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ (22/07/2554)
 2. เรื่อง การดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ
 3. เรื่อง การกำหนดวันปฏิบัติราชการ
 4. เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป (26/08/2554)

คำสั่งกรมปศุสัตว์

หนังสือแจ้งเวียน (หนังสือกรมปศุสัตว์)

หนังสือแจ้งเวียน (สำนักงาน ก.พ.)

เรื่องอื่น ๆ

 

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld