กฎ ระเบียบด้านโรงงานผลิตอาหารสัตว์เพื่อการส่งออก

1. กฎกระทรางกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2560

2. การตรวจสอบรับรองของไทยกับมาตรฐาน ASEAN MRA และกฎหมาย FSMA

3. คำขอรับรองระบบการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (GMP) ตามประกาศกระทรวงฯ (อาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อการส่งออก)

4. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง กำหนดชื่อ ประเภท หรือชนิดของใบรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใบรับรอง การต่ออายุใบรับรอง พ.ศ. 2560

 

 

 

 

 

 

 

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld