แบบฟอร์มราชการที่เกี่ยวข้อง

ใบสมัครสําหรับพนักงานราชการ

     ใบสมัครสําหรับพนักงานราชการ

 

ใบลา

     แบบใบขอยกเลิกวันลา

     แบบใบลาติดตามคู่สมรส

     แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

     แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

     แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

     แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

     แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

     แบบใบลาอยู่ปฏิบัติงานต่อในองค์การระหว่าง ประเทศ

     แบบใบลาอุปสมบท

     แบบรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานใน องค์การระหว่างประเทศ

     ใบลาพักผ่อน

     ประมวลคำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

 

แบบฟอร์มสวัสดิการรักษาพยาบาล

     กรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้ไปช่วยหรือ ไปปฏิบัติราชการต่างส่วนราชการผู้เบิก แบบ7134

     คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษา พยาบาล แบบ7129

     แบบคำขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล บุคลากรภาครัฐ แบบ 7127

     แบบแจ้งการเลือกสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงการ ใช้สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล แบบ7128

     ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ7131

     หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ แบบ7132

     หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ แบบ7133

     หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ7130

 

แบบฟอร์มเบ็ดเตล็ด

    การขอย้าย

    การขอโอน

    แก้ไขวันเดือนปีเกิด

    ขอลาออก

    แบบคำขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด

 

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld

thepokies96
victor96
race96
enjoy96
race96
victor96
ace4win
ace4win
ace4win
ace4win
ace4win
ace4win
ace4win
havana88
hercules99
hercules99
thepokies96
race96
retro33
retro33
retro33
retro33
bluespin88
bluespin88
bluespin88
https://tedmalloch.com/
tedmalloch
https://tecnodiva.com/
tecnodiva
https://www.outlookindia.com/plugin-play/try-playing-pg-slot
https://www.outlookindia.com/plugin-play/sa-gaming-speed-baccarat
บาคาร่า
ทดลองเล่นสล็อต
pg slot
pg slot
bluespin88
bluespin88
bluespin88
https://www.sydneystagecombat.com/
https://bilbaofotos.com/
hype777
tkbneko