ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ประกอบด้วย 7 ส่วน 1 ฝ่าย ซึ่งแต่ละส่วน/ฝ่าย ก็มีภารกิจและหน้าที่ แตกต่างกันดังนี้

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล และการติดต่อประสานงาน
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน งบประมาณ และเร่งรัดติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนัก

ส่วนมาตรฐานด้านการปศุสัตว์
 1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนามาตรฐานการผลิตและสินค้าปศุสัตว์  ฟาร์มปศุสัตว์  โรงฆ่าสัตว์ สิ่งแวดล้อมปศุสัตว์และกระบวนการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
 2. ให้คำปรึกษา แนะนำ พิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับกฎ  ระเบียบข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติด้านสินค้าปศุสัตว์ที่จะใช้บังคับเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ
 3. ประสานงานองค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าระหว่างประเทศ 

ส่วนรับรองด้านการปศุสัตว์
 1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบการรับรองด้านการผลิตปศุสัตว์
 2. ดำเนินการระบบประกันคุณภาพ เพื่อกำกับดูแลโรงงานผลิตสินค้าปศุสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นมาตรฐาน
 3. จัดทำ Risk Analysis สินค้าปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการส่งออกสินค้าปศุสัตว์
 4. ให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการรับรองการผลิตปศุสัตว์ 

ส่วนตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์
 1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบการตรวจสอบมาตรฐานด้านการผลิตสินค้าปศุสัตว์
 2. ดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแล ติดตามให้ผู้ประกอบการผลิต ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่กำหนด
 3. ดำเนินการออกใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) สำหรับสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออกตามที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย
 4. ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐานด้านการผลิตปศุสัตว์

ส่วนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์
 1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับ ดูแลสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ ตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ 

ส่วนควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
 1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบและมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์และกระบวนการฆ่าสัตว์ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
 2. ควบคุม กำกับ ดูแลโรงฆ่าสัตว์และการฆ่าสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโรงฆ่าสัตว์ รวมถึงกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล
 1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์  และกระบวนการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักฮาลาล
 2. ดำเนินการ ให้คำปรึกษา แนะนำ พิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับตามกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับรองและมาตรฐานฮาลาล
 3. ส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบเพื่อการรับรองฮาลาลในสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปร่วมกับองค์กรศาสนาอิสลาม
 4. ให้คำปรึกษา แนะนำ พิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับกฎ ระเบียบข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติด้านฮาลาล ในด้านการผลิตสินค้าปศุสัตว์ 

ส่วนบริหารจัดการข้อมูลด้านมาตรฐานการปศุสัตว์

 1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังและข้อมูลสารสนเทศด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
 2. เป็นศูนย์ข้อมูลระบบรับรองและกำกับคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศ
 3. ดำเนินการเฝ้าระวังจัดทำระบบเตือนภัยในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 4. ดำเนินการในระบบสอบย้อน เพื่อทวนสอบผลการควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld