รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

BB

ลำดับ หน่วยงาน

เงินประจำงวดตามระบบ

GFMIS

สำรอง

เงินทุน

ใบสั่งซื้อ

(PO)

เบิกจ่ายสะสม คิดเป็น %

การใช้จ่าย

(สำรอง+PO+เบิกจ่าย)

คิดเป็น %
1

0700600014

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

109,338,098.00 - 3,223,068.00 106,072,632.40 97.01 109,295,700.40 99.96