กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

6502

ลำดับ เอกสาร ดาวน์โหลด
 1
 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  Pdf icon
 2

 ข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการหักเงินค่าปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ก่อนนำส่งคลัง พ.ศ. 2565

 Pdf icon
3  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายสินบน เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์  เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2565 Pdf icon
     

appeal

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld