คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับโรงฆ่าสัตว์

U6503

 คำสั่ง

กรมปศุสัตว์

สั่ง ณ วันที่ เรื่อง  ดาวน์โหลด 
 ที่ 99/2565  31 ม.ค. 2565

การมอบอำนาจให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559

แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์

 Pdf icon
 ที่ 859/2563  29 ก.ย. 2563 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์  Pdf icon
 ที่ 984/2559   20 ธ.ค. 2559

การมอบอำนาจให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559

แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์

 Pdf icon (ยกเลิก)
 ที่ 510/2557  3 ก.ค. 2557 การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด อนุญาตและออกใบอนุญาตให้ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ Pdf icon (ยกเลิก)
 ที่ 453/2547  14 ก.ค. 2547 การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด อนุญาตและออกใบอนุญาตให้ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ Pdf icon (ยกเลิก)
 ที่ 190/2547  24 มี.ค. 2547 การมอบอำนาจให้ให้ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ Pdf icon (ยกเลิก)

appeal

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld