กฎหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์

6501

          “ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมมหาดไทยในขณะนั้น (ปัจจุบันคือกรมการปกครอง) กระทรวงมหาดไทย มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2504 เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502 เกี่ยวกับสัตว์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งมีวิธีการแตกต่างกันตามประเภทของสัตว์ที่จะควบคุม จึงสมควรจะกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตการฆ่า การจำหน่ายและการยกเว้นในบางท้องที่ หรือในบางกรณีที่จำเป็นต่อสภาพของบ้านเมืองและให้ใช้ได้โดยเฉพาะในบางท้องที่ตามความจำเป็นเป็นแห่งๆ ไป

          และในปี พ.ศ. 2535 มีการประกาศใช้กฎหมายฉบับใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญหลายมาตรา และเป็นรากฐานแนวคิดในกฎหมายฉบับปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2545 มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์จึงได้โอนจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนถึงปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ที่มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น”

 

พระราชบัญญัติ

1 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559  
Pdf icon 
2 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535         Pdf icon (ยกเลิก)
3 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2504 Pdf icon (ยกเลิก)
4 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502 Pdf icon (ยกเลิก)

 

กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในกฎหมาย

  พนักงานตรวจโรคสัตว์       
1 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การรับรองหลักสูตรการศึกษาอบรมด้านการตรวจโรคสัตว์และการตรวจเนื้อสัตว์ (ฉบับที่ 2)
Pdf icon
2 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์เพื่อการส่งออกด้วย ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2566 Pdf icon
3 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การรับรองหลักสูตรการศึกษาอบรมด้านการตรวจโรคสัตว์และการตรวจเนื้อสัตว์ Pdf icon
4 กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียน การเพิกถอนการขึ้นทะเบียน และคุณสมบัติของบุคคลซึ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ พ.ศ. 2565 Pdf icon
5 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดแบบคำขอขึ้นทะเบียน แบบคำขอแปลี่ยนแปลงข้อมมูลการขึ้นทะเบียน และหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2565 Pdf icon
6 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535  (57) Pdf icon (ยกเลิก)
7 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535  (53) Pdf icon (ยกเลิก)
  พนักงานเจ้าหน้าที่                       
1  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 Pdf icon
2 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2560 Pdf icon
3 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 Pdf icon
4 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 Pdf icon
5

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535

(9 ก.ค. 2557)

Pdf icon (ยกเลิก)
6

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535

(9 ส.ค. 2553)

Pdf icon (ยกเลิก)
  นายทะเบียน
1 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 Pdf icon
 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์
1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใรคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์  Pdf icon
2 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2565   Pdf icon
 3 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2565   Pdf icon (ยกเลิก)
 4 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์  Pdf icon (ยกเลิก)
 5 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  Pdf icon
 6 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2560  Pdf icon

 

กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการการฆ่าสัตว์

   การกำหนดประเภทของโรงฆ่าสัตว์
1 กฎกระทรวงกำหนดประเภทของโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2565 Pdf icon
   การกำหนดชนิดสัตว์เพิ่มเติม
1 กฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ที่ต้องอยู่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564 Pdf icon
2 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 1) Pdf icon (ยกเลิก)
3 พราะราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 บังคับกับไก่ เป็ด และห่านในทุกที่ท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 Pdf icon (ยกเลิก)
  การขออนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์      
1 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบหนังสืออื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2566 Pdf icon
2 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564 Pdf icon
3

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบหนังสืออื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2564

Pdf icon (ยกเลิก)
4 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการแสดงความจำนงขอเป็นผู้รับใบอนุญาตแทนกรณีผู้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาตาย พ.ศ. 2560 Pdf icon
5 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดแบบพิมพ์ที่ใช้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 Pdf icon (ยกเลิก)
6 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดแบบพิมพ์ที่ใช้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 Pdf icon (ยกเลิก)
    การประกอบกิจการฆ่าสัตว์
1 กฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564 Pdf icon
2

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555

Pdf icon (ยกเลิก)
3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 Pdf icon (ยกเลิก)
    การแจ้งและการตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์
1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งการฆ่าสัตว์และการออกหลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2562 Pdf icon
2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งการฆ่าสัตว์และการออกหลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว พ.ศ. 2560 Pdf icon (ยกเลิก)
3

กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535

Pdf icon (ยกเลิก)
   ค่าอากรและค่าธรรมเนียม
1 กฎกระทรวง ฉบับที่ (พ.ศ. 2552ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 Pdf icon
2 กฎกระทรวง ฉบับที่ (พ.ศ. 2536ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 Pdf icon
  วันและเวลาที่ต้องหยุดทำการฆ่าสัตว์
1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวันสำคัญและเวลาที่ต้องหยุดทำการฆ่าสัตว์ (16 ต.ค. 2555) Pdf icon (ยกเลิก)
2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวันสำคัญและเวลาที่ต้องหยุดทำการฆ่าสัตว์ (ส.ค. 2553) Pdf icon (ยกเลิก)
3 กฎกระทรวงกำหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์  พ.ศ. 2565 Pdf icon
    การฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
1 กฎกระทรวงว่าด้วยข้อกำหนดในการฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2549 Pdf icon (ยกเลิก)

 

กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการตรวจและพิสูจน์โรคสัตว์

    โรคและลักษณะที่ไม่เหมาะสม 
1 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 Pdf icon
2 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 Pdf icon
3 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดโรคระบาด โรคหรือลักษณะของสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร พ.ศ. 2546 Pdf icon (ยกเลิก)
4 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 Pdf icon (ยกเลิก)
   การตรวจสัตว์และเนื้อสัตว์
1 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แบบรายงานการตรวจโรคและพิสูจน์โรคสัตว์ พ.ศ. 2562 Pdf icon
2 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การตรวจโรคและการตรวจพิสูจน์โรคสัตว์ในสัตว์ที่ฆ่าในโรงฆ่าสัตว์หรือฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์ และเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่า เพื่อการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2560 Pdf icon
   การรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์
1 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 Pdf icon
2 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562 Pdf icon
3 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2560 Pdf icon (ยกเลิก)

 

กฏหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสัตว์และเนื้อสัตว์

1 กฎกระทรวงการขนส่งสัตว์และเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2564 Pdf icon

 

กฏหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล

1 กฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์และเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564 Pdf icon

 

กฏหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย

 1 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการทำลายเนื้อสัตว์ของกลางที่ได้จากการยึดหรืออายัดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562
  Pdf icon
 2 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2560   Pdf icon

appeal

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld