มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free)

แนวทางปฏิบัติงานการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free)

  1. ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง พ.ศ. 2563 (แก้ไขปี 2565) 

  2. นิยามและอักษรย่อ PM-CAG-GLO-01

  3. ขั้นตอนการตรวจประเมินฟาร์ม PM-CAG-AUD-01

  4. ขั้นตอนการรับรอง (PM-CAG-CC-01)

  5. .การจัดทำใบรับรอง (PM-CAG-C-01)

  6. การยกเลิกการรับรอง (PM-CAG-CNC-01)

  7. การพักใช้และเพิกถอน (PM-CAG-SW-01)

  8. Flowchart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Cagefree

  9. Flowchart เอกสารและระยะเวลาแก้ไขCagefree

  10. Template ใบรับรอง

 

แบบฟอร์ม cage free

  1. FM-CAG-AUD-01 (Audit Plan)

  2. FM-CAG-AUD-02 (Audit Report)

  3. FM-CAG-AUD-03 (Corrective Action Request)

  4. FM-CAG-AUD-04

  5. FM-CAG-CC-01

  6. FM-CAG-CC-02

  7. FM-CAG-FAM-00 แบบฟอร์มขอยกเลิก

  8. FM-CAG-FAM-01 แบบฟอร์มการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free)

  9. Thai Agriculture Standard Cage free

  10. แบบฟอร์มรายงานทะเบียนฟาร์มไก่ไข่ไม่ใช้กรง

  11. หลักเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง Cage free (15 กุมภาพันธ์ 2564)

 

คู่มือมาตรฐานฟาร์ม GAP ที่ใช้อ้างอิง

  1. การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจ (PM-GAP-REG-01)แก้ไข

  2. การปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (WI-GAP-BIO-01)

  3. การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ (WI-GAP-AUD-01)

  4. การเก็บตัวอย่างน้ำ (WI-GAP-AUD-03)

 

power point คู่มือแบบฟอร์มและใบรับรอง

ภาพตัวอย่างใบรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง

 

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld

thepokies96
victor96
race96
enjoy96
race96
victor96
ace4win
ace4win
ace4win
ace4win
ace4win
ace4win
ace4win
havana88
hercules99
hercules99
thepokies96
race96
retro33
retro33
retro33
retro33
bluespin88
bluespin88
bluespin88
https://tedmalloch.com/
tedmalloch
https://tecnodiva.com/
tecnodiva
https://www.outlookindia.com/plugin-play/try-playing-pg-slot
https://www.outlookindia.com/plugin-play/sa-gaming-speed-baccarat
บาคาร่า
ทดลองเล่นสล็อต
pg slot
pg slot
bluespin88
bluespin88
bluespin88
https://www.sydneystagecombat.com/
https://bilbaofotos.com/
hype777