ประกาศกรมปศุสัตว์ เกี่ยวกับผู้ตรวจประเมิน

u2

สถานะ ประกาศ สั่ง ณ วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
IconA กรมปศุสัตว์ 09 พ.ย. 2566 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมินฝึกหัดขอบข่าย GHPs GMP และระบบ HACCP พ.ศ. 2566 Pdf icon
IconB กรมปศุสัตว์ 26 พ.ค. 2565
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมินฝึกหัดขอบข่าย GHPs GMP และระบบ HACCP พ.ศ. 2565 Pdf icon
IconB กรมปศุสัตว์ 29 พ.ย. 2561 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีได้มาซึ่งหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด และ ผู้เข้าร่วมคณะตรวจประเมินระบบ GMP และระบบ HACCP พ.ศ. 2561 (ยกเลิก) Pdf icon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld