แบบคำร้องขอการรับรองด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ (ฉบับปรับปรุง 24 ฉบับ)

1 แบบ ป.ศ.อ. 1 แบบคำขอรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (1 พ.ค. 2564)

2 แบบ ป.ศ.อ. 2 แบบคำขอรับรองผึ้งอินทรีย์ (1 พ.ค. 2564)

3 แบบ ป.ศ.อ. 3 แบบคำขอรับรองแปลงผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ (1 พ.ค. 2564)

4 แบบ ป.ศ.อ. 4 แบบคำขอรับรองอาหารสัตว์อินทรีย์ (1 พ.ค. 2564)

5 คำขอขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์สำหรับการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

6 แบบคำขอขึ้นทะเบียนสถานที่รวบรวมไข่

7 แบบคำขอรับการรับรองสินค้าปศุสัตว์ (แบบ กรศ.1)

8 แบบคำขอรับรองระบบคอมพาร์ทเมนต์สัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนก

9 แบบคำขอรับรองสถานที่จำหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK)

10 แบบคำร้องขอรับรองระบบคอมพาร์ทเมนต์สัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนก รายสถานประกอบการ

11 แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานที่รวบรวมไข่

12 แบบฟอร์มการขอรับใบรับรองต่ออายุใบรับรองใบแทนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์

13 แบบฟอร์มการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ กรณีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อการเพาะพันธุ์ ((FM-GAP-FAM-05))

14 แบบฟอร์มการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์(FM-GAP-FAM-01)

15 แบบฟอร์มการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์สำหรับฟาร์มนกเขาชวาเสียง(FM-GAP-FAM-04)

16 แบบฟอร์มการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์สำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก(FM-GAP-FAM-02)

17 แบบฟอร์มการขอรับรองหารปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดี กรณี สัตว์เลี้ยงเพื่อการเพาะพันธุ์(FM-GAP-FAM-06)

18 แบบฟอร์มคำขอรับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (แบบ ศรน.1 MCC-1)

19 แบบฟอร์มคำขอรับการรับรองฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ

20 แบบฟอร์มคำขอรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (แบบ ศรข.1)

21 แบบฟอร์มคำขอรับรองมาตรฐานการเลี้ยงหมูหลุม

22 แบบฟอร์มการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์สำหรับฟาร์มผึ้ง(FM-GAP-FAM-03)

23 แบบฟอร์มการขอรับรองการปฏิบัติที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับปางช้าง (FM-GAP-FAM-07)

24 แบบฟอร์มการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์สําหรับฟาร์มผึ้งชันโรง (FM-GAP-FAM-08)

appeal

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld