ระเบียบและแบบฟอร์มในการขอรับรอง

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มปศุสัตว์เศรฐกิจ BCG model  new

ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ พ.ศ. 2558

คู่มือการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์

แบบฟอร์มการขอรับการฝึกอบรมการปฏิบัติที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการ (FM-GP-TRA-01)

แบบฟอร์มการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (FM-GP-TRA-01) (สำหรับฟาร์มไก่เนื้อ ไก่พันธุ์ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย เป็ดเนื้อ เป็ดพันธุ์ เป็ดไข่ นกกระทา ห่าน สุกร โคนม โคเนื้อ แพะนม แพะเนื้อ แกะเนื้อ จิ้งหรีด)

แบบฟอร์มการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก (FM-GP-TRA-02)

แบบฟอร์มการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับฟาร์มผึ้ง (FM-GP-TRA-03)

แบบฟอร์มการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับฟาร์มนกเขาชวาเสียง (FM-GP-TRA-04)

แบบฟอร์มการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ กรณีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อการเพาะพันธุ (FM-GP-TRA-05) (สำหรับฟาร์มกวาง)

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld