การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ชื่อเรื่อง ไฟล์ดาวน์โหลด
  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมปศุสัตว์ Pdf icon
   ข้าราชการกับคดีอาญา Pdf icon
   เรียกรับเงินจากผู้มาติดต่อราชการแม้เพียงน้อยนิดก็มีสิทธิออกจากราชการ Pdf icon
   ทิ้งงานเพราะถูกตามทวงหนี้ Pdf icon
   

 

 

 

 

 

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld