การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

nogift7 Final

 

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ประกาศเจตนารมณ์ และมอบนโยบายเพื่อปลุกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์ ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฺฤติมิชอบ กรมปศุสัตว์ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

 

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมปศุสัตว์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความชัดเจนและสามารถดำเนินการได้โดยเห็นผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ได้ดำเนินโครงการ แผนงานและกิจกรรมตามแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งในด้านการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม การปลุกจิตสำนึกในการไม่ทนต่อการทุจริต การยกย่องส่งเสริมหน่วยงานใสสะอาดและยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างใสสะอาด และการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง


การดำเนินการดังกล่าว จะสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดได้ จะต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในอันได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการสังกัดกรมปศุสัตว์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เป็นประชาชน เกษตรกร หรือผู้มาติดต่อขอรับบริการตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งควรให้ความสำคัญและร่วมกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ หากพบเห็นการกระทำที่มีลักษณะดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านในทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม ปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ทั่วประเทศ สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานราชการที่ใสสะอาดและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรมปศุสัตว์ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกรมปศุสัตว์ถือปฏิบัติ ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการของกรมปศุสัตว์
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy

 

ข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์

 

 

appeal

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld