สพส. ยกย่องปราชญ์เกษตรของแผ่นดินด้านปศุสัตว์ประจำปี 2565

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2565 เป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณความดี มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เพื่อให้ได้รับการดูแล และสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และความสามารถสู่สังคม

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กระบวนการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินได้ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดในทุกๆปี โดยสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ผ่านกระบวนการสรรหา ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับเขต เพื่อสรรหาผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้รับแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรลพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565 จำนวน 3 สาขาดังนี้คือ นายเอนก สีเขียวสด นายสงวน มงคลศรีพันเลิศ และนายสุพจน์ สิงโตศรี

 

31 03 6502

31 03 6503

31 03 6504

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย ได้แก่ นายเอนก สีเขียวสด บ้านเลขที่ 57/1 หมู่ที่ 2 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นายเอนก เกษตรกรวัย 64 ปี มีประสบการณ์ในการทำงานภาคการเกษตร 38 ปี เป็นผู้ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นระยะเวลา 30 ปี มีการดำเนินกิจกรรมการเกษตรด้านการเลี้ยงนกกระทาอย่างครบวงจรตั้งแต่เพาะพันธุ์นกกระทาไข่ นกกระทาเนื้อ ผลิตอาหารนกกระทา แปรรูปนกกระทา ผลิตปุ๋ยจากมูลนกกระทา รับซื้อไข่นกกระทา นกกระทาเนื้อ พร้อมทั้งจำหน่ายไข่นกกระทาสดแปรรูปไข่นกกระทาขยายพันธุ์ โดยนายเอนกได้ทำการเกษตรที่มีคุณูปการต่อภาคเกษตรกรไทย 4 ด้าน ได้แก่เป็นผู้นำอาชีพด้านการเลี้ยงนกกระทาโดยนำความรู้มาคัดเลือกสายพันธุ์เพาะเลี้ยงและขยายสู่เครือข่าย ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องต้มไข่ขนาดใหญ่ที่ใช้ถ่านไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ คิดค้นเครื่องกระเทาะเปลือกไข่เพื่อลดความเสียหายของไข่นกกระทาได้เป็นอย่างดี ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องถอนขนนกกระทา ทั้งนี้นายอเนกเคยได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาการเลี้ยงสัตว์เมื่อปี 2543 อีกด้วย

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นายสงวน มงคลศรีพันเลิศ บ้านเลขที่ 63/1 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ นายสงวน เกษตรกรวัย 62 ปี มีประสบการณ์ทำเกษตรมานาน 24 ปี เป็นผู้ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นระยะเวลา 24 ปี และสามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ 20 ปี ทำการเกษตรแบบผสมผสานโดยมีแนวคิดในการหาวิธีทางการเกษตรเพื่อให้เกิดการทำงานที่ครบวงจรสามารถใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นและในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิธีการทำการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการปลูกพืช การเลี้ยงวัว แพะ แกะ เป็นการปลูกพืชผสมผสาน การเลี้ยงปลา และยังได้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ปี 2548

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ได้แก่ นายสุพจน์ สิงโตศรี บ้านเลขที่ 95/1 หมู่ที่ 9 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นายสุพจน์ เกษตรกรวัย 57 ปี มีประสบการณ์ในการทำงานภาคเกษตร 31 ปี เป็นผู้ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยกิจกรรมการเกษตรที่ดำเนินการประกอบกิจการฟาร์มหมูหลุมปลอดยาปฏิชีวนะ เป็นเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงหมูหลุมที่ประสบความสำเร็จ ใช้แนวทางการเลี้ยงแบบพึ่งพาธรรมชาติ มีการบริหารจัดการแบบ zero waste ตั้งแต่กระบวนการผลิตการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการด้านการตลาดเป็นฟาร์มหมูหลุมที่มีขนาดใหญ่ นายสุพจน์สร้างศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุมให้กับผู้สนใจทั่วไปและยังเป็นผู้ริเริ่มจัดงานรวมพลคนเลี้ยงหมูหลุมระดับประเทศ ยังได้รับรางวัลชนะเลิศเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ประจำปี 2558 อีกด้วย

VDO นายอเนก สีเขียวสด ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินด้านปศุสัตว์ ปี 2565 คลิก

VDO นายสงวน มงคลศรีพันเลิศ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินด้านปศุสัตว์ ปี 2565 คลิก

VDO สุพจน์ สิงโตศรี ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินด้านปศุสัตว์ ปี 2565 คลิก

ข้อมูล : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld

thepokies96
victor96
race96
enjoy96
race96
victor96
ace4win
ace4win
ace4win
ace4win
ace4win
ace4win
ace4win
havana88
hercules99
hercules99
thepokies96
race96
retro33
retro33
retro33
retro33
bluespin88
bluespin88
bluespin88
https://tedmalloch.com/
tedmalloch
https://tecnodiva.com/
tecnodiva
https://www.outlookindia.com/plugin-play/try-playing-pg-slot
https://www.outlookindia.com/plugin-play/sa-gaming-speed-baccarat
บาคาร่า
ทดลองเล่นสล็อต
pg slot
pg slot
bluespin88
bluespin88
bluespin88
https://www.sydneystagecombat.com/
https://bilbaofotos.com/
hype777