เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร การขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1   การจัดการกลิ่นเหม็นในฟาร์มปศุสัตว์ pdf icon2
2   การตรวจวัดกลิ่นในสถานประกอบการ pdf icon2
3   กิจกรรมเฝ้าระวังสารตกค้าง (10.1) pdf icon2
4   กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์ฮาลาล pdf icon2
5   งบประมาณประจำปี 2566 pdf icon2
6   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566 pdf icon2
7   ตัวชี้วัดปศุสัตว์เขต_จังหวัด (ปี 66) สิ่งแวดล้อม pdf icon2
8   ประชุมรับรองภูมิภาค 66 pdf icon2
9   พื้นฐานของโรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมการฆ่าสัตว์ pdf icon2
10   ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น pdf icon2
11   สรุปผลการปฏิบัติงานกลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ ปีงบประมาณ 2565 pdf icon2
12   The power of the mind (เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยน) pdf icon2
 

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld