มาตรฐานสินค้าเกษตร

มาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ (มกษ. 6909-2562) และแนวทางการปฏิบัติ

มาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ (มกษ. 6901-2560) และแนวทางการปฏิบัติ

มาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก (มกษ. 6908-2560) และแนวทางการปฏิบัติ

มาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มกวาง (มกษ. 6914-2560) และแนวทางการปฏิบัติ

มาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย (มกษ. 6409-2560) และแนวทางการปฏิบัติ

มาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด (มกษ. 8202-2560) และแนวทางการปฏิบัติ

มาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเป็ดเนื้อ (มกษ. 6900-2559) และแนวทางการปฏิบัติ

มาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเป็ดพันธุ์ (มกษ. 6913-2559) และแนวทางการปฏิบัติ

มาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้ง (มกษ. 8200-2559) และแนวทางการปฏิบัติ

มาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พันธุ์ (มกษ. 6903-2558) และแนวทางการปฏิบัติ

มาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร (มกษ. 6403-2558) และแนวทางการปฏิบัติ

มาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มห่าน (มกษ. 6911-2558)

มาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อ (มกษ. 6400-2555)

มาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม (มกษ. 6402-2552)

มาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มแพะนม (มกษ. 6408-2552)

มาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มนกเขาชวาเสียง (มกษ. 6970-2551)

มาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มแกะเนื้อ (มกษ. 6405-2549)

มาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มนกกระทา (มกษ. 6906-2549)

มาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มแพะเนื้อ (มกษ. 6904-2549)

มาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเป็ดไข่ (มกษ. 6905-2548)

21แนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรทดี่ีสำหรับฟาร์มเป็ดเนื้อ

22แนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรทดี่ีสำหรับฟาร์มเป็ดพันธุ์

23แนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรทดี่ีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ

24แนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรทดี่ีสำหรับฟาร์มไก่ไข่

25แนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรทดี่ีสำหรับฟาร์มไก่พันธุ์

26แนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรทดี่ีสำหรับฟาร์มไก่พื้นเมือง

27แนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรทดี่ีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด

28แนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรทดี่ีสำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก

29แนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรทดี่ีสำหรับฟาร์มสุกร

30แนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรทดี่ีสำหรับฟาร์มกวาง

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld