"ระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร"

630818

 

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเปิดสัมมนา และเป็นประธานการอภิปรายในการสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์อนุชา มุมอ่อน สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ เป็นผู้ร่วมอภิปราย

ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร หรือ มาตรฐานฟาร์มสุกร ได้จัดทำขึ้นเพื่อทบทวนมาตรฐานฟาร์มสุกรเดิม ที่เคยได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 พย. 2558 ซึ่งการสัมมนาจะจัดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง (จังหวัดชลบุรี นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ ขอนแก่น และนครปฐม) มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นำมาใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขร่างมาตรฐานฟาร์มสุกรให้อยู่ในแนวทางที่เหมาะสม และนำไปใช้ปฏิบัติได้ รวมทั้งรับฟังความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดทำมาตรฐานบังคับ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรพิจารณาให้การรับรอง และประกาศเป็นมาตรฐานของประเทศ

เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมฟูรามา จังหวัดเชียงใหม่

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08

Simple Image Gallery Extended

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld

thepokies96
victor96
race96
enjoy96
race96
victor96
ace4win
ace4win
ace4win
ace4win
ace4win
ace4win
ace4win
havana88
hercules99
hercules99
thepokies96
race96
retro33
retro33
retro33
retro33
bluespin88
bluespin88
bluespin88
https://tedmalloch.com/
tedmalloch
https://tecnodiva.com/
tecnodiva
https://www.outlookindia.com/plugin-play/try-playing-pg-slot
https://www.outlookindia.com/plugin-play/sa-gaming-speed-baccarat
บาคาร่า
ทดลองเล่นสล็อต
pg slot
pg slot
bluespin88
bluespin88
bluespin88
https://www.sydneystagecombat.com/
https://bilbaofotos.com/
hype777