แบบฟอร์มการดำเนินงานการตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ

แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการ

      1. แบบฟอร์มคำขอการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (กรส.1)

     2. แบบฟอร์มคำขอยกเลิกการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (กรส.2)

     3. แบบฟอร์มการแจ้งรายละเอียดการแก้ไขข้อบกพร่องสำหรับผู้ประกอบการ

 

แบบฟอร์มสำหรับคณะผู้ตรวจประเมิน

      1. แบบฟอร์มกำหนดการตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (Audit Plan)

      2. แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (Corrective Action Request)

      3. แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (Audit Report)

     4. แบบฟอร์มหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ ตามขอบข่ายที่ขอรับรอง ดังนี้

          - แบบฟอร์มหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าโคและกระบือ     

          - แบบฟอร์มหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสุกร               

          - แบบฟอร์มหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก           

          - แบบฟอร์มหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะและแกะ

 

แบบฟอร์มสำหรับคณะกรรมการรับรอง

     1. แบบฟอร์มสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ

      2. แบบรายงานผลการตรวจประเมินและรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์

 

 

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld