การออกแบบ แบบแปลน และคู่มือระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับฟาร์มสุกร (ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564)

   โปรแกรมออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร
ดำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1   โปรแกรมออกแบบระบบบำบัด - ชนิดได้ก๊าซชีวภาพ ประเภท ก       (10,000 ตัว) Excel 15
2   โปรแกรมออกแบบระบบบำบัด - ชนิดได้ก๊าซชีวภาพ ประเภท ข       (5,000 ตัว) Excel 15
3   โปรแกรมออกแบบระบบบำบัด - ชนิดได้ก๊าซชีวภาพ ประเภท ค       (500 ตัว) Excel 15
4   โปรแกรมออกแบบระบบบำบัด - ชนิดได้ก๊าซชีวภาพ ประเภท ค       (100 ตัว) Excel 15
5   โปรแกรมออกแบบระบบบำบัด - ชนิดไม่ได้ก๊าซชีวภาพ ประเภท ก    (10,000 ตัว) Excel 15
6   โปรแกรมออกแบบระบบบำบัด - ชนิดไม่ได้ก๊าซชีวภาพ ประเภท ข    (5,000 ตัว) Excel 15
7   โปรแกรมออกแบบระบบบำบัด - ชนิดไม่ได้ก๊าซชีวภาพ ประเภท ค    (500 ตัว) Excel 15
8   โปรแกรมออกแบบระบบบำบัด - ชนิดไม่ได้ก๊าซชีวภาพ ประเภท ก    (100 ตัว) Excel 15
     คู่มือการใช้งานโปรแกรมออก   pdf icon2
     คู่มือการใช้งานโปรแกรมออก PowerPoint 15
     
   แบบแปลนก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในฟาร์มสุกร (ชนิดได้ก๊าซชีวภาพ)
 ดำดับ รายการ  ดาวน์โหลด 
1  โปรแกรมออกแบบระบบบำบัด - ชนิดได้ก๊าซชีวภาพ ประเภท ก   (10,000 ตัว)   pdf icon2
2  โปรแกรมออกแบบระบบบำบัด - ชนิดได้ก๊าซชีวภาพ ประเภท ข   (5,000 ตัว)   pdf icon2
3  โปรแกรมออกแบบระบบบำบัด - ชนิดได้ก๊าซชีวภาพ ประเภท ก   (500 ตัว)   pdf icon2
4  โปรแกรมออกแบบระบบบำบัด - ชนิดได้ก๊าซชีวภาพ ประเภท ก   (100 ตัว)   pdf icon2
     
   แบบแปลนก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในฟาร์มสุกร (ชนิดไม่ได้ก๊าซชีวภาพ)
ดำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1   โปรแกรมออกแบบระบบบำบัด - ชนิดไม่ได้ก๊าซชีวภาพ ประเภท ก   (10,000 ตัว) pdf icon2
2   โปรแกรมออกแบบระบบบำบัด - ชนิดไม่ได้ก๊าซชีวภาพ ประเภท ข   (5,000 ตัว) pdf icon2
3   โปรแกรมออกแบบระบบบำบัด - ชนิดไม่ได้ก๊าซชีวภาพ ประเภท ก   (500 ตัว) pdf icon2
4   โปรแกรมออกแบบระบบบำบัด - ชนิดไม่ได้ก๊าซชีวภาพ ประเภท ก   (100 ตัว) pdf icon2
     
   เอกสารประกอบระบบบำบัดน้ำเสียในฟาร์มสุกร (ชนิดได้ก๊าซชีวภาพ)
ดำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1   BOQ ระบบบำบัดน้ำเสีย - ชนิดได้ก๊าซชีวภาพ     ประเภท ก   (10,000 ตัว) Excel 15
2   เอกสารประกอบแบบชนิดได้ก๊าซชีวภาพ             ประเภท ก   (10,000 ตัว) pdf icon2
3   BOQ ระบบบำบัดน้ำเสีย - ชนิดได้ก๊าซชีวภาพ     ประเภท ข   (5,000 ตัว) Excel 15
4   เอกสารประกอบแบบชนิดได้ก๊าซชีวภาพ             ประเภท ข   (5,000 ตัว) pdf icon2
5   BOQ ระบบบำบัดน้ำเสีย - ชนิดได้ก๊าซชีวภาพ     ประเภท ค   (500 ตัว) Excel 15
6   เอกสารประกอบแบบชนิดได้ก๊าซชีวภาพ             ประเภท ค   (500 ตัว) pdf icon2
7   BOQ ระบบบำบัดน้ำเสีย - ชนิดได้ก๊าซชีวภาพ     ประเภท ค   (100 ตัว) Excel 15
8   เอกสารประกอบแบบชนิดได้ก๊าซชีวภาพ             ประเภท ค   (100 ตัว) pdf icon2
     
   เอกสารประกอบระบบบำบัดน้ำเสียในฟาร์มสุกร (ชนิดไม่ได้ก๊าซชีวภาพ)
ดำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1   BOQ ระบบบำบัดน้ำเสีย - ชนิดไม่ได้ก๊าซชีวภาพ     ประเภท ก   (10,000 ตัว) Excel 15
2   เอกสารประกอบแบบชนิดไม่ได้ก๊าซชีวภาพ             ประเภท ก   (10,000 ตัว) pdf icon2
3   BOQ ระบบบำบัดน้ำเสีย - ชนิดไม่ได้ก๊าซชีวภาพ     ประเภท ข   (5,000 ตัว) Excel 15
4   เอกสารประกอบแบบชนิดไม่ได้ก๊าซชีวภาพ             ประเภท ข   (5,000 ตัว) pdf icon2
5   BOQ ระบบบำบัดน้ำเสีย - ชนิดไม่ได้ก๊าซชีวภาพ     ประเภท ค   (500 ตัว) Excel 15
6   เอกสารประกอบแบบชนิดไม่ได้ก๊าซชีวภาพ             ประเภท ค   (500 ตัว) pdf icon2
7   BOQ ระบบบำบัดน้ำเสีย - ชนิดไม่ได้ก๊าซชีวภาพ     ประเภท ค   (100 ตัว) Excel 15
8   เอกสารประกอบแบบชนิดไม่ได้ก๊าซชีวภาพ             ประเภท ค   (100 ตัว) pdf icon2
     

 

 

 

   คู่มือเดินระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร
คู่มือเดินระบบบำบัดน้ำเสียชนิดได้กาซชีวภาพ คู่มือเดินระบบบำบัดน้ำเสียชนิดไม่ได้กาซชีวภาพ
p1 p2
   
   

 

 

 

   คลิป VDO การใช้โปรแกรมการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร
คู่มือเดินระบบบำบัดน้ำเสียชนิดได้กาซชีวภาพ คู่มือเดินระบบบำบัดน้ำเสียชนิดไม่ได้กาซชีวภาพ
p1 p2
   
   

 

 

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld