แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องด้านฟาร์มมาตรฐานปศุสัตว์

1. แบบฟอร์มคำขอรับรองมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ  (แบบ ก.ค.ช.1)  pdf icon2

2. แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม  (แบบ ค.ฟ. 1)  pdf icon2

3. แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  word icon

4. แบบฟอร์มคำขอรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์  (แบบ ม.ฐ.ฟ. 1)  word icon

5. แบบฟอร์มคำขอรับรองมาตรฐานสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก  (แบบ ม.ฐ.ฟ. 2)  word icon

6. แบบฟอร์มคำขอรับรองมาตรฐานฟาร์มผึ้ง   (แบบ ม.ฐ.ฟ. 3)  word icon

7. แบบฟอร์มกำหนดการตรวจ  (Audit  Plan) การตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตร  word icon

8. แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตร  word icon

9. แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่อง (Corrective  Action  Request)   word icon

appeal

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld