แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของพนักงานขับรถยนต์ สพส.

banner driver

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของพนักงานขับรถยนต์ สพส. เพื่อประเมินผลการให้บริการและเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างในปีถัดไป ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากสำรวจจะถูกนำไปพัฒนาการให้บริการของพนักงานขับรถยนต์ต่อไป
banner driver2
(กรุณากรอบแบบสอบถามภายใน 3 วัน หลังกลับจากราชการ)
 
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 02-653-4444 (3113)
อีเมล. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld