สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต ผ่านระบบ National Single Window (NSW) และพัฒนาระบบการออกใบรับรองสุขศาสตร์สัตว์ (Health Certificate) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะเปิดให้ผู้ประกอบการยื่นขอใบรับรองฯ (Health Certificate) สำหรับสินค้าเนื้อสัตว์ปีกสดและเนื้อสัตว์ปรุงสุกที่จะส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น (Form 16) ผ่านระบบ NSW / E-Services ที่ URL http://ehc.dld.go.th ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 รายละเอียด

คู่มือการลงทะเบียนและการยื่นขอหนังสือรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ผ่านระบบ NSW

Flow chart  ขั้นตอนการยื่นเอกสาร

แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบการยื่น Health Certificate ผ่านระบบ E-Services

แบบคำขอหนังสือรับรองสุขอนามัยเพื่อการส่งออก ผ่านระบบ E-Services (ใบปะหน้า)

ตัวอย่าง Health Certificate

 

 

 

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld