เอกสารการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562

1. หลักเกณฑ์การตรวจประเมินผึ้งอินทรีย์

2. แนวทางการรับรองเกษตรอินทรีย์ในระบบสากล และการแสดงฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์

3.เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์

4. เกษตรอินทรีย์เล่ม 2 ปศุสัตว์อินทรีย์

5. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ พืชอาหารสัตว์อินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร (นิสิต บุญเพ็ง)

6. อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ในระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

7. ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 2558

8. ขั้นตอนการดำเนินงานการตรวจสอบปศุสัตว์อินทรีย์

 

 

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld