เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2560

1. ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 2559

2. เกษตรอินทรีย์ เล่ม1

3. เกษตรอินทรีย์ เล่ม 6 ผึ้งอินทรีย์ เอกสารประกอบ 1-35

4. เกษตรอินทรีย์ เล่ม 6 ผึ้งอินทรีย์ เอกสารประกอบ 36-73

5. หลักเกณฑ์การรับรองพืชอาหารสัตว์อินทรีย์.

6. อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ในระบบการผลิตอินทรีย์

7. ปศุสัตว์อินทรีย์ เล่ม2

8. ขั้นตอนการดำเนินการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์

 

 

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld