หลักสูตร การขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567

1.กลุ่มมาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านมาตรฐานการปศุสัตว์กับการขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

2.การคำนวณระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสัตว์ (Calculation from the Design of Wastewater Systems)

3.การจัดการกลิ่นในภาคปศุสัตว์

4. การขับเคลื่อนการรับรองมาตรฐานด้านปศุสัตว์สู่ความยั่งยืน BCG model Bio Circular Green Economy

5.กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาลาลด้านปศุสัตว์

6.กฏหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการบังคับใช้กฎหมาย

7.การดำเนินงานด้านโรงฆ่าสัตว์

 

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld