หลักสูตรการออกแบบโรงฆ่าสัตว์และผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ รุ่นที่ 1

ลำดับ เรื่อง
1 ระบบการรับรอง GMP
2 การตรวจประเมินและการเป็นผู้ตรวจประเมิน
3 การจัดทำระบบเอกสาร GMP (ผู้ตรวจ)
4 สุขอนามัยที่ดีของการปฏิบัติงาน
5 หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ในโรงฆ่าสัตว์
6 การออกแบบโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์
7 หลักสวัสดิภาพสัตว์
8 การจัดการขยะ ของเสีย และ การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
 9  พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559
   

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld