การประเมินความเสี่ยงการทุจริตกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมปศุสัตว์ ประจำปี 2566

กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด โดยดำเนินการใน 2 ระดับ ดังนี้

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด (ระดับกรม)

กรมปศุสัตว์ ได้พิจารณาคัดเลือก โครงการจ้างก่อสร้างโรงเก็บรถจักรกลการเกษตร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา) มาเป็นกระบวนงานที่ต้องวิเคราะห์ เพื่อกำหนดมาตรการ และดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การประชุมชี้แจงและการประเมินความเสียง โครงการจ้างก่อสร้างโรงเก็บรถจักรกลการเกษตร >> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด <<

เอกสาร >> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด <<

เอกสารโครงการจ้างก่อสร้างโรงเก็บรถจักรกลการเกษตร >> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด <<

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานภายในสังกัดกรมปศุสัตว์ (ระดับหน่วยงาน)

กรมปศุสัตว์ ได้แจ้งให้หน่วยงานในระดับสำนัก กอง หรือเทียบเท่า และสำนักงาน ปศุสัตว์เขต 1-9 ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อกำหนดมาตรการ และดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในการดำเนินงานของหน้่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ดังนี้

ตัวอย่างการประเมินจัดทำแผนและการรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ 1 ด้านการอนุมัติอนุญาต

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ >> การประเมินความเสี่ยงการทุจริต << / >> การจัดการความเสี่ยงการทุจริต <<

ด้านที่ 2 ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ >> การประเมินความเสี่ยงการทุจริต << / >> การจัดการความเสี่ยงการทุจริต <<

ด้านที่ 3 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

กองคลัง >> การประเมินความเสี่ยงการทุจริต << / >> การจัดการความเสี่ยงการทุจริต <<

ทั้งนี้ สามารถดูเอกสารโครงการฯ และข้อมูลการประเมินจัดทำแผนและการรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานอื่นได้ที่ 

>> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด <<

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld

thepokies96
victor96
race96
enjoy96
race96
victor96
ace4win
ace4win
ace4win
ace4win
ace4win
ace4win
ace4win
havana88
hercules99
hercules99
thepokies96
race96
retro33
retro33
retro33
retro33
bluespin88
bluespin88
bluespin88
https://tedmalloch.com/
tedmalloch
https://tecnodiva.com/
tecnodiva
https://www.outlookindia.com/plugin-play/try-playing-pg-slot
https://www.outlookindia.com/plugin-play/sa-gaming-speed-baccarat
บาคาร่า
ทดลองเล่นสล็อต
pg slot
pg slot
bluespin88
bluespin88
bluespin88
https://www.sydneystagecombat.com/
https://bilbaofotos.com/
hype777