มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. 6000 - 2547 เนื้อสุกร

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. 6001 - 2547 เนื้อโค

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. 6002 - 2547 เนื้อกระบือ

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. 6004 - 2549 เนื้อแกะ

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. 6005 - 2549 เนื้อแพะ

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. 6700 - 2548 เนื้อไก่

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. 6701 - 2548 เนื้อเป็ด

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. 9004 - 2547 การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. 9008 - 2549 การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. 9009 - 2549 การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสุกร

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. 9018 - 2550 การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่านกกระจอกเทศ

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. 9019 - 2550 การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าโคและกระบือ

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. 9023 - 2550 หลักเกณฑ์ทั่่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสัตว์แห่งชาติ มกอช. 6000-2547 เนื้อสุกร

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสัตว์แห่งชาติ มกอช. 6001-2547 เนื้อโค

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสัตว์แห่งชาติ มกอช. 6002-2547 เนื้อกระบือ

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสัตว์แห่งชาติ มกอช. 6700-2548 เนื้อไก่

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสัตว์แห่งชาติ มกอช. 6701-2548 เนื้อเป็ด

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสัตว์แห่งชาติ มกอช. 9004-2547 การปฎิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์

 

 

 

appeal

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld