การขอใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มผ่านระบบ Biz-portal

Info

 

**************************************

 

คลิ๊ก>>>คู่มือการขอใบอนุญาตผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยง สัตว์ทั้งกรณีขอใหม่ต่ออายุและใบแทน ผ่าน ระบบ Biz Portal<<<

 

กรมปศุสัตว์เปิดรับคำขอและออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์แบบดิจิทัล ผ่านระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

สามารถขอการรับรอง ต่ออายุ และขอใบแทนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่

คลิ๊ก >>>>>>> Bizportal.go.th <<<<<<

และจะรับคำขอในรูปแบบกระดาษที่ส่งถึงกรมปศุสัตว์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 เท่านั้น

***ขอความร่วมมือสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มทุกท่านขอรับใบแทนใบรับรองฯ ในระบบฯ ดังกล่าว เพื่อปรับเปลี่ยนใบรับรองจากรูปแบบกระดาษสู่ใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
แบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565***

 

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld