หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏบัติทางการเกษตรที่ดี (Checklist)

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่รุ่น (23 เมษายน 2567) 

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกแมว (5 มีนาคม 2567) 

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสัตว์ปีกเลี้ยงปล่อย (11 สิงหาคม 2566) 

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้งชันโรง (22 พฤษภาคม 2566)  

แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ สำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร (1 สิงหาคม 2565) 

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกสุนัข (วันที่ใช้ 8 พฤษภาคม 2563)

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงหมูหลุม (วันที่ใช้ 15 มีนาคม 2562) 

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์มไก่ไข่แบบเลี้ยงปล่อยอิสระ (วันที่ใช้ 13 ธันวาคม 2560) 

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์มเปด็ไข่แบบเลี้ยงปล่อยอิสระ (วันที่ใช้ 13 ธันวาคม 2560) 

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์มไก่งวงแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ (วัันที่ใช้ 13 ธันวาคม 2560) 

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์มห่านแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ (วันที่ใช้ 13 ธันวาคม 2560) 

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มนกสวยงาม (วันที่ใช้ 16 กรกฎาคม 2564)

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มควายนม (วันที่ใช้ 15 ตุลาคม 2564) 

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้าง (วันที่ใช้ 29 กันยายน 2564) 

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) 

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม (1 มีนาคม 2563) 

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มควายเนื้อ (1 มีนาคม 2563) 

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มห่าน (1 มีนาคม 2563) 

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ (1 มีนาคม 2563) 

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ (17 เมษายน 2562)

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พันธุ์ (17 เมษายน 2562)

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเป็ดเนื้อ (17 เมษายน 2562)

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเป็ดพันธุ์ (17 เมษายน 2562)

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก (17 เมษายน 2562)

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย (17 เมษายน 2562)

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร 17 เมษายน 2562 (จะถูกยกเลิกใช้ในเดือนสิงหาคม 2565)

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อ (17 เมษายน 2562)

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด (17 เมษายน 2562)

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มกวาง (17 เมษายน 2562)

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้ง (17 เมษายน 2562)

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ (1 กุมภาพันธ์ 2554)

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเป็ดไข่ (1 กุมภาพันธ์ 2554)

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มนกกระทา (1 กุมภาพันธ์ 2554)

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มแพะเนื้อ (1 กุมภาพันธ์ 2554)

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มแกะเนื้อ (1 กุมภาพันธ์ 2554)

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มนกเขาชวาเสียง (1 กุมภาพันธ์ 2554)

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มแพะนม (1 กุมภาพันธ์ 2554)

 

 

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld