ตรวจประเมินโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อการส่งออกไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย ณ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด

S 53903569 0

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.45 น. คณะผู้ตรวจประเมินจากสหพันธรัฐรัสเซีย หน่วยงาน Federal service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance (FSVPS) ทีม 2 ประกอบด้วย Ms. Marina Aleksandrova, Ms. Anna Serbskaia, และ Ms. Anastasiia Sirotina เข้าตรวจประเมินโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อการส่งออกไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย ณ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (VCN. 36) จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท ฯ ได้มีการนำเสนอภาพรวมระบบการผลิต การควบคุมกระบวนการและแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อการส่งออกไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย หลังจากนั้น ได้สอบถามการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้กำกับดูแล และได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิต

ทั้งนี้ ในภาพรวมคณะผู้ตรวจประเมินมีความพอใจในการกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในการตรวจสอบกระบวนการผลิตและมีมาตรฐานสอดคล้องต่อระเบียบของสหพันธรัฐรัสเซีย

 

S 53903570 0  S 53903573 0

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld