DVS และ JAKIM ประเทศมาเลเซีย ได้เข้าตรวจประเมิน เพื่อรับรองกระบวนการผลิตไก่เนื้อ ของบริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด

S 41844807

 

DVS และ JAKIM ประเทศมาเลเซีย ได้เข้าตรวจประเมิน บริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 8 มีนาคม 2566

*****************

 

 

S 41844809

 

 

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld