อบรมหลักการตรวจประเมินสำหรับผู้ตรวจประเมินฮาลาลและมาตรฐาน ISO 19011

ในวันที่ 2 พ.ย. 2566 นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายมาลิก อับดุลบุตร นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล เข้าร่วมอบรม หลักการตรวจประเมินสำหรับผู้ตรวจประเมินฮาลาลและมาตรฐาน ISO 19011 ณ ห้องประชุมภัตตาคารสินธร กรุงเทพมหานคร

 

S 4907036 0


ซึ่งอาจารย์อรุณ บุญชม ประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และรองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 200 ท่านซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาฮาลาลประจำสถานประกอบการที่ได้รับแต่งตั้งชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่ได้หมดวาระการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานในการทำงานที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับโดยวิทยากรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

S 4907035 0

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld