ประกาศ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

01

 

1. การแจ้งการฆ่าสัตว์และการออกหลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์

 

2. การรับรองหลักสูตรการศึกษาอบรมด้านการตรวจโรคสัตว์และการตรวจเนื้อสัตว์

 

3. การตรวจโรคและพิสูจน์โรคสัตว์ และการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์

         - ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การตรวจโรคและการตรวจพิสูจน์โรคสัตว์ในสัตว์ที่ฆ่าในโรงฆ่าสัตว์หรือฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์ และเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่า เพื่อการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2560

      - ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559

      - ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2)

      - ประกาศกรมปศุสัตว์ แบบรายงานการตรวจโรคสัตว์และพิสูจน์โรคสัตว์ พ.ศ. 2562

      - ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562

 

4. การจัดทำแบบรายงานต่างๆ 

     4.1 แบบรายงานการตรวจโรคสัตว์และพิสูจน์โรคสัตว์ (AMPM)

         - วิธีกรอกรายงานการตรวจโรคและพิสูจน์โรคสัตว์ 

        - แบบรายงานการตรวจโรค ประเภทสุกร 

        - แบบรายงานการตรวจโรค ประเภทสัตว์ปีก 

        - แบบรายงานการตรวจโรค ประเภทสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

     4.2 แบบรายงานการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ (รน.)

         - วิธีกรอกรายงานการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์  

        - แบบบันทึกการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ V2 

 

 5. การส่งรายงานการตรวจโรคสัตว์และพิสูจน์โรคสัตว์ (AMPM) และรายงานรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ (รน.)

       5.1 สำหรับพนักงานตรวจโรคสัตว์ 

            - วิธีการส่งรายงานฯ  update sign 90417

            - ส่งรายงาน AMPM รน. 

       5.2 สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ฯ 

            - วิธีติดตามและตรวจสอบรายงานฯ update sign 90417

            - ติดตามและตรวจสอบรายงาน AMPM รน.