รูป
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 0-2653-4444
Fax : 0-2653-4917

หมายเลขติดต่อภายใน
กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ (3132)
กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ (3134)
กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (3141)
กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล (3153)
กลุ่มมาตรฐานสิงแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ (3161)
กลุ่มมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ (3146)
กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ (3114)
ฝ่ายบริหาร (3112-4)
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก