การออกแบบ แบบแปลน และคู่มือระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับฟาร์มสุกร (ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564)

หมวด: สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ เขียนโดย Super User ฮิต: 1805

1. โปรแกรมออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร

     - โปรแกรมออกแบบระบบบำบัด-ชนิดได้ก๊าซชีวภาพ   ประเภท ก (10,000 ตัว)
     - โปรแกรมออกแบบระบบบำบัด-ชนิดได้ก๊าซชีวภาพ   ประเภท ข (5,000 ตัว)
     - โปรแกรมออกแบบระบบบำบัด-ชนิดได้ก๊าซชีวภาพ   ประเภท ค (500 ตัว)
     - โปรแกรมออกแบบระบบบำบัด-ชนิดได้ก๊าซชีวภาพ   ประเภท ค (100 ตัว)
     - โปรแกรมออกแบบระบบบำบัด-ชนิดไม่ได้ก๊าซ          ประเภท ก (10,000 ตัว)
     - โปรแกรมออกแบบระบบบำบัด-ชนิดไม่ได้ก๊าซ          ประเภท ข (5,000 ตัว)
     - โปรแกรมออกแบบระบบบำบัด-ชนิดไม่ได้ก๊าซ          ประเภท ค (500 ตัว)
     - โปรแกรมออกแบบระบบบำบัด-ชนิดไม่ได้ก๊าซ          ประเภท ค (100 ตัว)

         คู่มือการใช้งานโปรแกรมออกแบบ pdf icon2     คู่มือการใช้งานโปรแกรมออกแบบ  PowerPoint 15

 

2. คลิป VDO การใช้โปรแกรมการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร

     - คู่มือการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย-ชนิดได้ก๊าซชีวภาพ

                p1


     - คู่มือการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย-ชนิดไม่ได้ก๊าซชีวภาพ

                p2

 

3. แบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร

    3.1 แบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพ

            - ระบบบำบัดน้ำเสีย-ชนิดได้ก๊าซชีวภาพ ประเภท ก (10000 ตัว)
           - ระบบบำบัดน้ำเสีย-ชนิดได้ก๊าซชีวภาพ ประเภท ข (5000 ตัว)
           - ระบบบำบัดน้ำเสีย-ชนิดได้ก๊าซชีวภาพ ประเภท ค (500 ตัว)
           - ระบบบำบัดน้ำเสีย-ชนิดได้ก๊าซชีวภาพ ประเภท ค (100 ตัว)

     3.2 แบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชนิดไม่ได้ก๊าซชีวภาพ

           - ระบบบำบัดน้ำเสีย-ชนิดไม่ได้ก๊าซชีวภาพ ประเภท ก (10000 ตัว)
          - ระบบบำบัดน้ำเสีย-ชนิดไม่ได้ก๊าซชีวภาพ ประเภท ข (5000 ตัว)
          - ระบบบำบัดน้ำเสีย-ชนิดไม่ได้ก๊าซชีวภาพ ประเภท ค (500 ตัว)
          - ระบบบำบัดน้ำเสีย-ชนิดไม่ได้ก๊าซชีวภาพ ประเภท ค (100 ตัว)

 

4. เอกสารประกอบระบบบำบัดน้ำเสียในฟาร์มสุกร

     4.1 เอกสารประกอบระบบบำบัดน้ำเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพ

          - BOQ ระบบบำบัดน้ำเสีย-ชนิดได้ก๊าซชีวภาพ   ประเภท ก (10,000 ตัว)
          - เอกสารประกอบแบบชนิดได้ก๊าซชีวภาพ         ประเภท ก (10,000 ตัว)
          - BOQ ระบบบำบัดน้ำเสีย-ชนิดได้ก๊าซชีวภาพ   ประเภท ข (5,000 ตัว)
          - เอกสารประกอบแบบชนิดได้ก๊าซชีวภาพ         ประเภท ข (5,000 ตัว)
          - BOQ ระบบบำบัดน้ำเสีย-ชนิดได้ก๊าซชีวภาพ   ประเภท ค (500 ตัว)
          - เอกสารประกอบแบบชนิดได้ก๊าซชีวภาพ         ประเภท ค (500 ตัว)
          - BOQ ระบบบำบัดน้ำเสีย-ชนิดได้ก๊าซชีวภาพ   ประเภท ค (100 ตัว)
          - เอกสารประกอบแบบชนิดได้ก๊าซชีวภาพ         ประเภท ค (100 ตัว)

      4.2 เอกสารประกอบระบบบำบัดน้ำเสียชนิดไม่ได้ก๊าซชีวภาพ

          - BOQ ระบบบำบัดน้ำเสีย-ชนิดไม่ได้ก๊าซชีวภาพ  ประเภท ก (10000 ตัว)
          - เอกสารประกอบแบบชนิดไม่ได้ก๊าซชีวภาพ        ประเภท ก (10,000 ตัว)
          - BOQ ระบบบำบัดน้ำเสีย-ชนิดไม่ได้ก๊าซชีวภาพ  ประเภท ข (5000 ตัว)
          - เอกสารประกอบแบบชนิดไม่ได้ก๊าซชีวภาพ        ประเภท ข (5,000 ตัว)
          - BOQ ระบบบำบัดน้ำเสีย-ชนิดไม่ได้ก๊าซชีวภาพ  ประเภท ค (500 ตัว)
          - เอกสารประกอบแบบชนิดไม่ได้ก๊าซชีวภาพ        ประเภท ค (500 ตัว)
          - BOQ ระบบบำบัดน้ำเสีย-ชนิดไม่ได้ก๊าซชีวภาพ  ประเภท ค (100 ตัว)
          - เอกสารประกอบแบบชนิดไม่ได้ก๊าซชีวภาพ        ประเภท ค (100 ตัว)

 

5. คู่มือเดินระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร

          - คู่มือเดินระบบบำบัดน้ำเสียชนิดได้ก๊าชีวภาพ

            p1
       

           - คู่มือเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดไม่ได้ก๊าชีวภาพ

              p2