ร้องเรียนการกระจายพันธุ์ไก่ไข่

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์

   เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนด้านการกระจายพันธุ์ไก่ไข่

คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ได้มีประกาศนี้ไว้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการกระจายพันธุ์ไก่ไข่

หลักเกณฑ์ในการกระจายพันธุ์สัตว์ระหว่างผู้ประกอบการพันธุ์ไก่ไข่และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ดังนี้

1. ให้มีการจัดทำสัญญาซื้อขายหรือบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการพันธุ์ไก่ไข่และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการซื้อขายพันธุ์ไก่ไข่

2. ห้ามงดการจำหน่ายลูกไก่ไข่หรือไก่ไข่สาวให้เกษตรกรที่เป็นลูกค้าเดิมโดยไม่มีเหตุอันควร

3. ห้ามลดการจำหน่ายลูกไก่ไข่หรือไก่ไข่สาวในสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณการนำไก่ไข่พันธุ์เข้าเลี้ยงของผู้ประกอบการพันธุ์ไก่ไข่โดยไม่มีเหตุอันควร

4. ห้ามลดการจำหน่ายลูกไก่ไข่หรือไก่ไข่สาวสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงไก่ไข่ยืนกรงน้อยกว่า 30,000 ตัว โดยไม่มีเหตุอันควร

5. ห้ามเลื่อนหรือยกเลิกการส่งมอบลูกไก่ไข่หรือไก่ไข่สาวโดยไม่มีเหตุอันควร และไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

6. ห้ามกระทำการอื่นใดเกี่ยวกับการกระจายพันธุ์สัตว์ที่ทำให้เกษตรกรรายย่อยได้รับความเดือดร้อน เช่น การบังคับขายอาหารสัตว์ ยา หรือบริการอื่น ๆ ร่วมกับการจำหน่ายพันธุ์สัตว์

หากเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้รับผลกระทบจากการที่ผู้ประกอบการพันธุ์ไก่ไข่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้ยื่นเรื่องร้องเรียนได้ ดังนี้

1. ยื่น ณ หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนด้วย “แบบร้องเรียนการกระจายพันธุ์ไก่ไข่” พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อหน่วยงานร้องเรียน ดังนี้

          1) สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่

          2) สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่

          3) สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้

          4) สมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง

          5) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด

          6) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด

          7) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด

          8) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ - ลำพูน จำกัด

2. หรือยื่น ณ กรมปศุสัตว์ หรือยื่นผ่านทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ที่ฟาร์มตั้งอยู่ ด้วย “แบบร้องเรียนการกระจายพันธุ์ไก่ไข่” ซึ่งกรมปศุสัตว์จะแจ้งเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นต้นสังกัดของผู้ร้องเรียนทราบ ภายในสามวันทำการนับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร:

- ประกาศ Egg Board เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนด้านการกระจายพันธุ์ไก่ไข่ (ดาวน์โหลด) 

- แบบฟอร์มสำหรับร้องเรียน (ดาวน์โหลด)

 

ต่อต่อสอบถามได้ทาง สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

โทร. 02-653-4444 ต่อ 3155 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.