การจัดการความรู้ KM Forum สพส. ปี 2564

01วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. สพ.ญ.นางธนิดา หรินทรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ได้รับมอบหมายจาก น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม “การจัดการความรู้ KM Forum สพส. ปี 2564” ในรูปแบบออนไลน์ (Pink Desktop)(Pink Laptop)(Tablet)(Pink Cellphone) โดยมี ผชช. คชาภรณ์ เต็มยอด หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ใน สพส. เข้าร่วมกิจกรรม

 

ในกิจกรรมการจัดการความรู้ KM Forum สพส. ปี 2564 มีหัวข้อที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้คือ


- การตรวจวัดกลิ่นในฟาร์มปศุสัตว์ โดย Electric Nose โดยกลุ่มมาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์
- Two Steps of Remote Audit for Halal Meat Process โดยกลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล
- องค์ความรู้ด้านการใช้งาน Application DLD 4.0 โดยกลุ่มกลุ่มบริหารจัดการข้อมูลด้านมาตรฐานการปศุสัตว์
- องค์ความรู้ด้านการเบิกจ่ายเงิน บัญชี และงบประมาณ (ควบคุมการใช้จ่ายเงิน) โดยฝ่ายบริหารทั่วไป
- การตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อการส่งออก Human Food และ Pet Food ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส COVID-19 โดยการตรวจประเมินระยะไกล Remote Audit โดยกลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์
- วิธีส่งรายงานพนักงานตรวจโรคแบบใหม่ โดยกลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
- มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในสถานประกอบการโรงฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อการส่งออก โดยกลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12

Simple Image Gallery Extended