ประชุม สัตวแพทย์หัวหน้าสายและสัตวแพทย์ประจำโรงงาน ครั้งที่ 7/2564

01วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. น.สพ.อภินันท์ คงนุรัตน์ เป็นประธานการประชุม สัตวแพทย์หัวหน้าสายและสัตวแพทย์ประจำโรงงาน ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video conference) เพื่อสอดรับนโยบายรัฐบาลในช่วงเฝ้าระวังการระบาดโรค COVID-19

เนื้อหาและประเด็นสำคัญของการประชุมฯ มีดังนี้
1. การตรวจประเมินความสอดคล้องต่อระเบียบสหภาพยุโรปของโรงฆ่าสัตว์ปีก
2. ทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตเนื้อสัตว์เพื่อการส่งออกไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย
3. ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสินค้าปศุสัตว์

ทั้งนี้ ประธานการประชุมได้กำชับเจ้าหน้าที่ตส. ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดของกรมปศุสัตว์ และกระทรวงฯ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและช่องทางการรับวัคซีน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์

 

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Simple Image Gallery Extended