ประชุมคณะทำงานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของอาเซียน

01

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.กรป.และ นางสาวนุชนารถ ทิพย์มงคลศิลป์ สพส. เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของอาเซียน ผ่าน Video Conference ซึ่งจัดโดยคณะทำงาน SPS ของอาเซียน โดยมีผู้แทนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน และสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าประชุม ซึ่งราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้

การประชุมดังกล่าว ประกอบด้วย 3 การประชุมย่อย ได้แก่

1) การประชุมผู้ประสานงานด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (ASEAN SPS Contact Points: ASCP) ครั้งที่ 9

2) การประชุมคณะทำงานด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (ASEAN Committee on SPS: AC-SPS) ครั้งที่ 11

3) การประชุมคณะทำงาน ภายใต้กรอบความเข้าใจร่วมกันระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 5

โดยประเด็นพิจารณาในการประชุม ได้แก่ ความคืบหน้าการดำเนินการด้านนโยบายภายใต้กรอบความร่วมมือด้าน SPS อาเซียน และความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้าน SP ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน, อาเซียน-จีน และ อาเซียน-นิวซีแลนด์ ด้านการค้าเสรี (FTA)

 

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Simple Image Gallery Extended