เตรียมความพร้อมด้านปศุสัตว์การจัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล

01วันที่ 1 ก.ค. 64 น.สพ.สรวิศ ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านปศุสัตว์ ในการจัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลและการขับเคลื่อนการทำงานระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ผ่านระบบ zoom conference ณ ห้องประชุมพระโคอุสุภราช ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ ซึ่ง น.สพ. มารุต เชียงเถียร เป็นผู้แทนสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วย ผอ. สำนัก/กองต่างๆ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคในส่วนภูมิภาคชายแดนใต้ โดยมีวาระเพื่อพิจารณา

1. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อชายแดนใต้
2. โครงการส่งเสริมเกษตรฐานรากเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไก่แบบครบวงจร
3. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. การจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานสำคัญต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ

 

  • 01
  • 02
  • 03

Simple Image Gallery Extended