สัมมนา ข้อกำหนด และข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยอาหารสำหรับการส่งออกสินค้าปศุสัตว์

01

ในวันที่ 30 ก.ค. 64 น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เห็นชอบตามที่

น.สพ. โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายมาลิก อับดุลบุตร นายสัตวแพทย์ชำนาญการ เป็นวิทยากรหัวข้อ ข้อกำหนด และข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยอาหารสำหรับการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พร้อมด้วยเข้าร่วมสัมมนากฎระเบียบการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมี นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งในเวทีสัมมนาได้รับเกียรติจาก นายคทาวุธ เลาะหมุด หัวหน้างานต่างประเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ Ms. Khawla Almarzooqi senior Food Trade officer, Food Safety Department, Dubai Municipality เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการสัมมนา ครั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนาผ่านทางระบบ Zoom conference จำนวน 250 ท่าน ซึ่งในการสัมมนา Ms. Khawla Almarzooqi ได้เสนอการทำความร่วมมือด้าน E-certificate ระหว่างเทศบาลรัฐดูไบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นการลดระยะเวลาการตรวจปล่อยสินค้าที่ด่านตรวจนำเข้าสินค้า เมืองดูไบ ในอนาคต

 

 

 

  • 01
  • 02
  • 03

Simple Image Gallery Extended