สพส. เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564

 01สพส. เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทรางวัลยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ นางสาวคชาภรณ์ เต็มยอด ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ นายสัตวแพทย์อนุชา มุมอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาวิชาการด้านปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ แจ้งกำหนดการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยกรมปศุสัตว์มีผลงานของสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผ่านเข้ารอบเพื่อรอการตรวจประเมิน สาขาบริการภาครัฐ ประเภทรางวัลยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19 ระดับดีเด่น ผลงานที่จะนำเสนอคือ “การตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อการส่งออก Human Food และ Pet Food ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส โดยการตรวจประเมินระยะไกล Remote Audit”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงาน ให้สอดคล้องตามแนวทางเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 และอำนวยความสะดวกในการรับการตรวจประเมินดังกล่าว
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07

Simple Image Gallery Extended