ประชุมหารือ Halal Food Market between Russia-ASEAN 10 ประเทศ

01 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 น.สพ. สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เห็นชอบตามที่ น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายมารุต เชียงเถียร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และนายมาลิก อับดุลบุตร นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ร่วมคณะผู้แทนฝ่ายไทย นำโดย น.สพ. วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เข้าประชุม Roundtable Discussion on ASEAN-Russia Halal Cooperation ซึ่งเป็นการประชุมหารือ Halal Food Market between Russia-ASEAN 10 ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนและรับทราบระเบียบข้อกำหนดการนำเข้าสินค้าฮาลาลของแต่ละประเทศ โดยมี นายพลกฤษณ์ อุ้ยตา เอกอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วม ซึ่งทำให้ทราบว่าปัจจุบันทางรัสเซียมีความต้องการเปิดตลาดสินค้าฮาลาลมายังประเทศอาเซียน เช่น สินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์ (โค แพะ แกะ ไก่ และไก่งวง) ชอคโกแลต และเครื่องสำอาง ในขณะที่กลุ่มประเทศอิสลามในอาเซียนเช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย บูรไน และสิงคโปร์ กำหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานฮาลาลของประเทศผู้ส่งออกต้องได้รับการรับรองจากประเทศผู้นำเข้าก่อน และยังได้เริ่มยกระดับพัฒนาระบบการดำเนินงานด้านฮาลาลของตนเองภายใต้การรับรอง ISO 17065 ซึ่งพอจะประมาณการในอนาคตอันใกล้ว่า การส่งออกสินค้าฮาลาลในภูมิภาคนี้นอกจากผู้ประกอบการที่จะต้องติดตามเงื่อนไขด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัย และมาตรฐานฮาลาลของประเทศคู่ค้าแล้ว การกำหนดให้หน่วยงานรับรองฮาลาลของประเทศผู้ส่งออกต้องได้รับรอง ISO 17065 ก็อาจจะเป็นมาตรการสำคัญในการยอมรับหรือป้องกันการนำเข้าสินค้าฮาลาลมายังภูมิภาคนี้ เพื่อรักษาเสถียรภาพของผู้ประกอบการและเศรษฐกิจในประเทศของตนเอง

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06

Simple Image Gallery Extended