#จีนมั่นใจระบบป้องกันโรงงานของไทย สินค้าปลอด COVID-19#

 01

 #จีนมั่นใจระบบป้องกันโรงงานของไทย สินค้าปลอด COVID-19# 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 หน่วยงาน GACC สาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินการตรวจสอบมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) และการกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหาร ณ บริษัท ซิลเวอร์ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จำกัด (EST.266) จ.สระบุรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video conference) ซึ่งเป็นโรงฆ่าและชำแหละเนื้อสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายนายโสภัชย์ ชวาลกุล ผอ.สพส. เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์เข้าร่วมการตรวจสอบในครั้งนี้ พร้อมด้วยนายอภินันท์ คงนุรัตน์ ผอ.กลุ่มรับรองฯ นายอนุชา มุมอ่อน ผอ.กลุ่มตรวจสอบฯ สัตวแพทย์หัวหน้าสาย และสัตวแพทย์ประจำโรงงาน

การตรวจครั้งนี้เป็นการตรวจทบทวนตามแผนการตรวจของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อรับประกันความสอดคล้องการทำงานของโรงฆ่าและชำแหละเนื้อสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก และความปลอดภัยด้านอาหารสินค้าที่ส่งไปจีน ซึ่งจีนได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยอาหารนำเข้า ในช่วงวิกฤตการณ์ระบาดของเชื้อ COVID-19 และต้องการตรวจสอบความสอดคล้อง รวมถึงมาตรการป้องกันของประเทศไทย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภายใต้การกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์ โรงงานผลิตสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออกได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิดของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ จีนมีความพอใจในมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ของไทย ว่ามีการนำไปปฏิบัติหน้างานตามที่กรมปศุสัตว์กำกับดูแลเพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนไวรัสสู่สินค้าและบรรจุภัณฑ์

  • 01
  • 02
  • 03
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08

Simple Image Gallery Extended