ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ฟาร์มสุกร

06

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 9.30 -13.00 น.

ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ฟาร์มสุกร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกรไทย ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้แทนสัตวแพทยสภา ผู้แทนสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ผู้แทนสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและผู้แทน มกอช เข้าร่วมประชุม  ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อหารือในการพิจารณากำหนดระยะเวลาปรับเปลี่ยนในกรณีประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร เป็นมาตรฐานบังคับ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การผลิตสุกรในปัจจุบัน การปฏิบัติงานของภาครัฐ และการปรับตัวของเกษตรกรในการเข้าสู่ฟาร์มมาตรฐาน เพื่อให้ผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศเกิดความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน การผลิตสุกรของไทย

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 06

Simple Image Gallery Extended